Ngày 18/1, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với tỷ lệ 91,28% tổng số đại biểu tán thành. Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) có nhiều nội dung thay đổi, trong đó siết giới hạn cấp tín dụng.

Theo Khoản 1, Điều 136 Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô sẽ giảm dần từ 23% vốn tự có xuống còn 15% từ ngày 1/1/2029 (bao gồm cả tín dụng lẫn trái phiếu).

Cụ thể, Luật quy định, từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành đến trước 1/1/2026, tổng dư nợ mà các ngân hàng thương mại có thể cấp cho một khách hàng là 14% vốn tự có và là 23% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.

Từ ngày 1/1/2026 đến trước ngày 1/1/2027, giới hạn cấp tín dụng sẽ còn 13% vốn tự có đối với một khách hàng; 21% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.

Từ ngày 1/1/2027 đến trước ngày 1/1/2028, tổng mức dư nợ cấp tín dụng mà các tổ chức tín dụng có thể cấp cho một khách hàng là 12% vốn tự và đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó là 19% vốn tự có.

Từ ngày 1/1/2028 đến trước 1/1/2029, mức giới hạn này giảm còn 11% vốn tự có đối với một khách hàng và 17% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.

Từ ngày 1/1/2029, tổng mức dư nợ cấp tín dụng mà các tổ chức tín dụng có thể cấp cho một khách hàng sẽ còn 10% vốn tự có đối với một khách hàng và 15% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.

Quy định này của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạn chế tình trạng rủi ro từ tập trung tín dụng đã gây ra những hệ lụy không tốt đến thị trường tài chính trong nước thời gian vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex