Dự thảo Nghị định đề xuất mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Quỹ BOG. Cụ thể, dự thảo Nghị định đề xuất phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi công khai không đầy đủ về Quỹ BOG theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi chậm công khai về Quỹ BOG theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày phải công khai.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi không công khai về Quỹ BOG theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với hành vi không chuyển nộp hoặc trích lập Quỹ BOG theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi sử dụng Quỹ BOG không đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc nộp vào Quỹ BOG toàn bộ số tiền đã sử dụng, kết chuyển hoặc hạch toán không đúng Quỹ BOG; Buộc nộp vào Quỹ BOG toàn bộ số tiền do trích lập không đúng hoặc không trích lập Quỹ BOG và Khoản lãi tính trên số dư Quỹ BOG phát sinh (nếu có).

Buộc nộp vào ngân sách toàn bộ số lãi phạt đối với số tiền Quỹ BOG chậm nộp, hoặc kết chuyển không đúng, hoặc sử dụng không đúng mục đích theo quy định của pháp luật về Quỹ BOG; Tỷ lệ lãi phạt là 0,03%/ngày tính trên số ngày chậm nộp, hoặc kết chuyển không đúng hoặc số ngày đã sử dụng không đúng mục đích.

Ngoài các mức xử phạt trên, dự thảo Nghị định cũng đề xuất các mức xử phạt vi phạm hành chính về công khai thông tin về giá hàng hóa dịch vụ do tổ chức, cá nhân tự định giá trong trường hợp phải kê khai.

Theo đó, dự thảo Nghị định đề xuất, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi chậm công khai giá cụ thể của hàng hóa, dịch vụ tự định giá trong khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành sau thời hạn 6 ngày đến 10 ngày kể từ ngày ra quyết định giá.

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chậm công khai giá cụ thể của hàng hóa, dịch vụ tự định giá trong khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành sau thời hạn từ 10 ngày kể từ ngày ra quyết định giá.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không công khai giá cụ thể hàng hóa, dịch vụ tự định giá trong khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; mức giá của hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp phải kê khai giá theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Giá.

Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi công khai không đúng giá cụ thể hàng hóa, dịch vụ tự định giá trong khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; mức giá của hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp phải kê khai giá theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Giá.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc công khai các thông tin theo hình thức đã quy định tại Luật Giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex