Đó là một trong những nội dung quan trọng tại kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký ban hành.

Khắc phục tình trạng cán bộ lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch phòng, chống “tham nhũng vặt” cũng như chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở trong cơ quan đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Việc làm này nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi mà lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc…

Để kế hoạch đi vào cuộc sống, UBND tỉnh Bắc Ninh đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Người đứng đầu phải thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; đề cao trách nhiệm nêu gương và tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý.

“Xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái”, kế hoạch nêu rõ.

Đáng lưu ý, năm 2024, tỉnh Bắc Ninh sẽ siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Cùng với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, tỉnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý.

Một trong những giải pháp cứng rắn mà Bắc Ninh sẽ thực hiện trong năm nay đó là rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi phải công khai xin lỗi và khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, để ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tỉnh sẽ tổ chức giám sát bằng công nghệ hiện đại như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến… tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ

Tỉnh Bắc Ninh cho biết, sẽ đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm; kịp thời xử lý trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử.

Cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, không xử lý hành chính mà xử lý hình sự đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập tổ công tác để xử lý kịp thời, nghiêm minh thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi những nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, trong năm 2024, Chủ tịch tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch tỉnh thành lập tổ công tác của tỉnh để đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của các sở, ngành, địa phương; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh, xử lý kịp thời người đứng đầu vi phạm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

sex

sex

sex

 

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

 

 

sex

sex

sex

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX2

SEX

SEX